หน้าหลัก

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การบรรยายเรื่อง "ศรีศิลป์จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ "


วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2565 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การบรรยายเรื่อง "ศรีศิลป์จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ " วิทยากรโดย พลโทชัยวิทย์ ชยาภินันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2565


วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2565 ได้รับเกียรติจากนางวิรยาร์ ชำนาญพล ผู้อำนวยการกลุ่มระบบสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30-16.30 น. อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 19 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการให้บริการห้องสมุด ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่จะนำมาพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับนักศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย


วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย กิจกรรมกรมศิลป์ร่วมมือคณะสงฆ์ร่วมใจ อนุรักษ์ สืบสาน อ่านแปลใบลาน  ณ วัดไก่เตี้ย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย กิจกรรม โดยอธิบดีกรมศิลปากร นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ ได้มอบให้ นางสาววาสนา งามดวงใจ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญชมนิทรรศการ เรื่อง "แม่ในนวนิยายไทย" โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ


ขอเชิญชมนิทรรศการ เรื่อง "แม่ในนวนิยายไทย" โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ นำนวนิยายไทยที่จัดเก็บและให้บริการมาจัดแสดงเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของนวนิยายไทย และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการอ่านนวนิยายไทยมากยิ่งขึ้น นิทรรศการนำเสนอเนื้อหาบทบาทของตัวละคร “แม่” ในการดำเนินชีวิตจากนวนิยายไทยเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1: 90 พรรษา แม่ของแผ่นดิน  ส่วนที่ 2:...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการการประชุม เรื่อง ความร่วมมือการพัฒนาบริการ NLT Smart Library ระหว่างหอสมุดส่วนกลาง และหอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาค


วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการประชุม เรื่อง  ความร่วมมือการพัฒนาบริการ NLT Smart Library ระหว่างหอสมุดส่วนกลาง และหอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาค  มีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับความกรุณาจากอธิบดีกรมศิลปากร บรรยายพิเศษ เรื่อง “หอสมุดแห่งชาติกับการบริการประชาชน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีเปิดโครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรม : ฝึกอบรมความรู้เบื้องตัน "การดูแลรักษาหนังสือสมุดไทย"


วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรม : ฝึกอบรมความรู้เบื้องตัน "การดูแลรักษาหนังสือสมุดไทย" มีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือสมุดไทย และการฝึกปฏิบัติการซ่่อมหนังสือสมุดไทยเบื้องต้น...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 28-29 กรกฎาคม 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 28-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 5 ครั้งที่ 4


วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ถ่ายทอดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 5 ครั้งที่ 4 (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565) ในหัวข้อ "อิ่มบุญ อิ่มใจ ขนมไทยไปทำบุญ" ณ ห้องหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กิจกรรม ประกอบด้วย 1....
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมเปิดตัวโครงการ "The Reader: เธอคือนักอ่าน"


วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.45 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร และผู้บริหารสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมเปิดตัวโครงการ "The Reader: เธอคือนักอ่าน" ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ สำหรับ "The Reader: เธอคือนักอ่าน" เป็นโครงการที่หอสมุดแห่งชาติคัดเลือกหนังสือดี น่าอ่าน หลากหลายเรื่อง และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถยืมไปอ่านที่บ้านได้ โดยสามารถยืมได้คนละ 1 เล่มในระยะเวลา 1 เดือน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 13-15 กรกฎาคม 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดโครงการ "Kids Inspiration" ปีที่ 5 ครั้งที่ 3


สำนักหอสมุดแห่งชาติขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน รับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก "Kids Inspiration" ปีที่ 5 ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "อิ่มบุญอิ่มใจ ขนมไทยไปทำบุญ" ผ่าน Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. 
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง "แม่ในนวนิยายไทย"


วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดี กรมศิลปกร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง "แม่ในนวนิยายไทย"  โดย นางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการฯ ประกอบด้วย นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ นักภาษาโบราณเชี่ยวชาญ และข้าราชการกรมศิลปากร จำนวน 50 คน
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ครูและนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 วิชาการศึกษาประวัติศาสตร์เบื้องต้น โรงเรียนรุ่งอรุณ จำนวน 5 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการเก็บรักษาเอกสาร รูปภาพ หนังสือโบราณ ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ รวมถึงเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างรู้คุณค่า
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 5


โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 256 5 ครั้งที่ 5 จังหวัดอุดรธานีและนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 16-24 มิถุนายน 2565 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 5  มีผู้ไปปฏิบัติงานตามโครงการจำนวน 5 รายดังนี้ 1. นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ (...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565


วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565 การอภิปรายและการเล่นสักวาประกอบการแสดงนาฏศิลป์ บรรเลง และขับร้องดนตรีไทย เรื่อง “พระอภัยมณี ตอน สึกชี” โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน และนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ กล่าวรายงาน  ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการชั่วคราว วันที่ 26 มิถุนายน 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการชั่วคราวในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสนจะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2)


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ฟังการบรรยายเรื่อง "ศรีศิลป์จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" วิทยากรโดย พลโท ชัยวิทย์ ชยาภินันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ อาคารดำรงราชานุภาพ (ด้านหลังอาคารถาวรวัตถุ) ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร (มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live) สอบถามรายละเอียด โทร. 08...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 7 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการสืบค้นข้อมูลเอกสารสำหรับทำวิจัยด้านประวัติศาสตร์จากแหล่งข้อมูลสำคัญๆ เข้าใจในวิธีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเอกสาร...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการจิตรกรน้อย ประจำปี 2565 ณ หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ


วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติโดยหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมจิตรกรน้อย ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2565 ในหัวข้อ "เติมลวดลายระบายกรอบ"  โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ นางสาววาสนา งามดวงใจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความกรุณาจาก ผศ....
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

หน้า