แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบ e-Book ของแหล่งเรียนรู้ด้านหอสมุด

 
1 Start 2 Complete
พึงพอใจมากที่สุดพึงพอใจ มากพึงพอใจค่อนข้างพึงพอใจค่อนข้าง ไม่ พึงพอใจไม่ พึงพอใจ
ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ให้บริการ *
ความชัดเจน กระชับ และเข้าใจง่ายของข้อมูลให้บริการ *
ความครอบคลุมและปริมาณข้อมูลให้บริการ *
การได้รับประโยชน์จากการเข้ารับบริการ *
ความสะดวกในการเข้าใช้บริการ *
ความรวดเร็วในการแสดงภาพ ข้อความ หรือสื่อต่างๆ *
ความน่าสนใจของระบบให้บริการ *
ความพึงพอใจในภาพรวมในการเข้ารับบริการ *