ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาตินักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในหัวข้อ “ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : A Learning Community to Sustainable Development in the Digital Age”

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ
สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในหัวข้อ “ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : A Learning Community to Sustainable Development in the Digital Age” วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ
 
คุณสมบัติ
นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้องสมุด จดหมายเหตุ เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้สนใจ
 
รางวัล
รางวัลดีเด่น 2 รางวัล (รางวัลละ 5,000 บาท)
รางวัลชมเชย 2 รางวัล (รางวัลละ 2,000 บาท)
(ผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการ และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร)
 
วิธีการส่งผลงานวิชาการ
ส่งผลงานวิชาการ พร้อมแบบรับรองการนำเสนอผลงานวิชาการได้ที่ rldbkk.nlt@gmail.com
 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมโดยการสแกน QR-Code ด้านล่าง หรือที่ 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ โทร. 0-2280-9828-32 ต่อ 646