ข้าราชการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันวิชาการ “ACP Academic & Project Day 2023”

วันที่ 22 - 23 มกราคม 2567  กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ นำโดยนางศิวพร  เฉลิมศรี นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ นางสาวยุวเรศ  วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ นางรตนาภรณ์  สอาดโอษฐ์ นักภาษาโบราณชำนาญการ และนายนรวิชญ์  มีชัย นักภาษาโบราณ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันวิชาการ “ACP Academic & Project Day 2023” ในหัวข้อเรื่อง “วิวัฒนาการอักษรไทย” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสถาพร  เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๘๐๐ คน ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้วิวัฒนาการของอักษรไทยและสาธิตการจารใบลาน  นอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้เรื่อง วิวัฒนาการของอักษรไทยและร่วมจารใบลานแล้วยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่า  และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของไทย รวมถึงยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนด้วย