พิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง "จากหนังสือตราหอสู่หนังสือกรมศิลปากรออนไลน์"

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2567 กิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง "จากหนังสือตราหอสู่หนังสือกรมศิลปากรออนไลน์" โดยมี นายพนมบุตร  จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวเนาวรัตน์  ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน 
 
ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และจัดแสดงหนังสือ ที่หน่วยงานในกรมศิลปากรจัดพิมพ์ตั้งแต่แรกสถาปนากรมศิลปากร จนถึงปัจจุบันที่หนังสือเหล่านั้นได้ดำเนินการจัดทำเป็นดิจิทัลเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาอย่างกว้างขวางเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – วันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ ห้องวชิรญาณ 2-3 ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น.)