พิธีเปิดโครงการบริการความรู้สู่ชุมชน กิจกรรม "ชวนล่องใต้ขยายการเรียนรู้กับหอสมุดแห่งชาติ"

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ (ภาษา เอกสาร และหนังสือ) กรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการความรู้สู่ชุมชน กิจกรรม "ชวนล่องใต้ขยายการเรียนรู้กับหอสมุดแห่งชาติ" โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง ทั้งนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติกำหนดจัดกิจกรรม "ชวนล่องใต้ขยายการเรียนรู้กับหอสมุดแห่งชาติ" ขึ้นในระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดยกิจกรรมในวันแรก ประกอบด้วย 1) การบรรยายเรื่อง "ชวนคิดส์ ชวนเล่า" วิทยากรโดย นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป (อ.ตุ๊บปอง) กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 2) การเสวนาเรื่อง "ชวนชาวตรังอ่าน" วิทยากรโดย นายขจรฤทธิ์ รักษา เจ้าของสำนักพิมพ์บ้านหนังสือ ดำเนินรายการโดย นางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ 3)  ฐานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้จากหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ตรัง และเครือข่าย สสส. จังหวัดตรัง (กลุ่มเพลินตรัง และชมรมจักรยาน เดิน-วิ่ง เทศบาลนครตรัง)