อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 65 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และรู้จักประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จัดเก็บในหอสมุดแห่งชาติ