พิธีมอบมุมบริการความรู้สู่ชุมชน “ชวนอ่านออนไลน์กับ NLT Smart Library”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-16.00 น. นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ทำพิธีมอบมุมบริการความรู้สู่ชุมชน “ชวนอ่านออนไลน์กับ NLT Smart Library” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการความรู้สู่ชุมชน กิจกรรม "ชวนล่องใต้ขยายการเรียนรู้กับหอสมุดแห่งชาติ" โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ของประชาชน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และขยายพื้นที่การให้บริการของ NLT Smart Library ไปยังหน่วยงานในระดับท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษาสามารถเข้าถึงการบริการผ่านระบบดิจิทัลหรือออนไลน์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติได้ติดตั้งมุมบริการความรู้สู่ชุมชน “ชวนอ่านออนไลน์กับ NLT Smart Library” ในโครงการนี้ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานตรัง และสถานีรถไฟตรัง พร้อมทั้งได้จัดวิทยากรแนะนำการใช้บริการ NLT Smart Library ให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการท่าอากาศยานตรัง และสถานีรถไฟตรังด้วย