กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ บรรยายเชิงปฏิบัติการแก่ นักศึกษา ม.ศิลปากร

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมและได้มอบหมายให้ นางสาวรตนาภรณ์ ประจงการ นักภาษาโบราณปฏิบัติการ


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ รับบริจาคเอกสารโบราณ ณ วัดบุนนาค จ.ระยอง

วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม นำโดย นายทีปวัจน์ ศรีวัชรวิชญ์

ผู้อำนวยการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก และคณะ ได้เดินทางไปรับบริจาคเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทย จำนวน ๒ รายการ


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

หน้า