กิจกรรม "Kids Inspiration" ปีที่ 4 ครั้งที่ 10

วันที่ 18 กันยายน​ 2564 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ถ่ายทอดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 4 ครั้งที่ 10 (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564) ในหัวข้อ “สุขหรรษา : DIY กระปุกออมสินจากขวดน้ำ” การสอนประดิษฐ์กระปุกออมสินจากขวดน้ำ วัสดุเหลือใช้ เพื่อให้น้องๆ เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ตกแต่ง และเสริมสร้างวินัยรักการออม พร้อมสรุปกิจกรรมที่ผ่านมา ฟังนิทานจากบรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติ และแนะนำหนังสือนิทาน หนังสือเกี่ยวกับการประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ณ ห้องหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ  กิจกรรมครั้งนี้มีการเข้าถึงการถ่ายทอด ผ่านทาง Facebook Live, Youtube Live จำนวนกว่า 600 ครั้ง