กิจกรรม “อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย”

วันที่ 25 พฤศจิกายน  2564 เวลา 13.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับ แผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส., สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต, กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง พม., สมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, ธนาคารจิตอาสา, Peaceful Death และภาคีอื่นๆ จัดกิจกรรม “อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย” บทสนทนาและนิทาน สื่อเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็ก เพื่อร่วมสนับสนุนงานรณรงค์ใช้พลังการอ่านเพื่อดูแลสุขภาวะแก่ผู้ใช้บริการ  โดยจัดนิทรรศการ เรื่อง หนังสือนิทานเรียนรู้ความสูญเสีย และปลุกพลังบวกเพื่อเด็กปฐมวัย และเข้าร่วมกิจกรรม “อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย” บทสนทนาและนิทาน สื่อเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็ก และนางสุพัชรี ฉันทเลิศวิทยา บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom Meeting  ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน สำนักหอสมุดแห่งชาติ