หน้าหลัก

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4


โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4 จังหวัดอุตรดิตถ์  สุโขทัยและปทุมธานี ระหว่างวันที่ 10 - 20 มิถุนายน 2567 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก  ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ มีผู้ไปปฏิบัติงานตามโครงการจำนวน 4 รายดังนี้ 1. นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ (...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมกิจกรรม "นอกพรรษา ลด ละ เหล้า (9 เดือน)"


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมกิจกรรม "นอกพรรษา ลด ละ เหล้า (9 เดือน)" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ลด ละ เลิกเหล้าต่อเนื่องตลอด 9 เดือน โดยเน้นการขับขี่ปลอดภัยเพื่อสวัสดิภาพของประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวในงานเทศกาลและบุญประเพณีจังหวัดต่างๆ 
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมกิจกรรม "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ"


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมกิจกรรม "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดค่านิยมในการขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทต้องไม่ดื่มเหล้า และผู้ที่จะดื่มเหล้าจะต้องไม่ขับขี่
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Ms. Maria Kekki ภัณฑารักษ์จากหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. Ms. Maria Kekki ภัณฑารักษ์จากหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ ซึ่งทำหน้าที่ดูแลคอลเลกชันต้นฉบับภาษาพม่าในหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ ได้เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลเลกชันต้นฉบับภาษาพม่า มอญ และกะเหรี่ยง ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมให้การต้อนรับ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมจิตรกรน้อย ประจำปี 2567 เรื่อง "ประติมากรรมนูนสูง"


วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติจัด กิจกรรมจิตรกรน้อย ประจำปี 2567 เรื่อง "ประติมากรรมนูนสูง" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปี 2567 โดยมีนางสาวขนิษฐา โชติกวาณิชย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด และ นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

นางสาวอัจฉรา เสริบุตร และคณะนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เข้าเยี่ยมชมและบริจาคหนังสือให้กับหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. นางสาวอัจฉรา  เสริบุตร อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดิด ราชอาณาจักรสเปน และคณะนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นเข้าปี 2510 นำหนังสือมหาชาติคำหลวง ฉบับสมโภช 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพจนานุกรมเสียงสัมผัส มามอบให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวเนาวรัตน์  ปัญญางาม) และข้าราชการสำนักหอสมุดแห่งชาติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

บรรณารักษ์จากประเทศออสเตรเลีย เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. Ms. Rachel D'Arcy, Brimbank Libraries และ Ms. Jessica Anderson, Cobram Library รัฐวิกทอเรีย เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของหอสมุดแห่งชาติและห้องสมุดในประเทศออสเตรเลียตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี ดร....
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม : การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง แรกมีการพิมพ์


วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม : การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง แรกมีการพิมพ์  เป็นกิจกรรมประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 เรื่อง เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม วิทยากรโดย  •นางอัจฉรา จารุวรรณ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  •นางสาวรวิวรรณ พุฒซ้อน บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  •...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรม "ดนตรีนานาสาระ" ประจำปี 2567


วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30-16.00 น. หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ กิจกรรม "ดนตรีนานาสาระ" ประจำปี 2567 การแสดงดนตรี “เจื้อยแจ้วจำนรรจ์ รำพันเพลงครู” การบรรเลงและขับร้องบทเพลงจากผลงานการประพันธ์คำร้องและทำนองของศิลปินแห่งชาติ โดยวงดุริยางค์สากล...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมการอบรมอาสาบ้านหนังสือ สำนักงานเขตดุสิต


วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 - 15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ  อาสาสมัครบ้านหนังสือ บรรณารักษ์สถานศึกษาในพื้นที่เขตดุสิต ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุสิต และศูนย์นันทนาการเกียกกายและสวนอ้อย เรื่องการจัดหมวดหมู่หนังสือเบื้องต้น การสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี สำนักหอสมุดแห่งชาติได้จัดกิจกรรมจิตอาสารวมใจทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าอาคารหอสมุดแห่งชาติ ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น.  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมศิลปากร (นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์) เป็นประธานเปิดกิจกรรม...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ชื่นชมบุคลากรและหน่วยงาน ที่มีคุณธรรม ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ที่ได้รับการโหวตจากบุคลากรภายในสำนักหอสมุดแห่งชาติ รอบที่ 1 ประจำปี 2567


ชื่นชมบุคลากรและหน่วยงาน ที่มีคุณธรรม ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ที่ได้รับการโหวตจากบุคลากรภายในสำนักหอสมุดแห่งชาติ รอบที่ 1 ประจำปี 2567   บุคลากรจำนวน 7 ราย ดังนี้    1. นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ 2. นางสาวบุบผา ชูชาติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ 3. นางสาววนัสสุดา ดิษยบุตร ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 4....
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

การจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) เรื่อง หัดเขียนลายสือไทย


  วันที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 เรื่อง เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) เรื่อง หัดเขียนลายสือไทย ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร โดยมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (นางรักชนก โคจรมานนท์) เป็นประธาน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3


โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3 จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ และปทุมธานี ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2567 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก  ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ มีผู้ไปปฏิบัติงานตามโครงการจำนวน 4 รายดังนี้   1. นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ (...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ทรงพระเจริญ 3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


ทรงพระเจริญ 3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า​ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ​และเจ้า​หน้าที่​ สำนัก​หอสมุด​แห่งชาติ​ กรมศิลปากร
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2


วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 การอภิปรายและการแสดง เรื่อง “ลงสรงทรงเครื่อง” โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานมอบของที่ระลึกให้แก่คณะวิทยากร ซึ่งได้แก่ ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก ราชบัณฑิตสาขานาฏกรรมไทย ดร.ธีรเดช...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรม "อวดของสะสม : หนังสือเก่า/ลายพระหัตถ์ ร.5 ตั้งพระนามพระธิดา กับแผนที่กรุงเทพฯ"


วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางรักชนก โคจรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 เรื่อง "เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม (Priceless Documents of Siam)" กิจกรรม "อวดของสะสม : หนังสือเก่า/ลายพระหัตถ์ ร.5 ตั้งพระนามพระธิดา กับแผนที่กรุงเทพฯ" ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีนางสาวเนาวรัตน์  ปัญญางาม...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2567 เรื่อง "การนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรหอสมุดแห่งชาติ"


วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2567 เรื่อง การนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรหอสมุดแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2567 โดยมีนางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ และถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting   ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ผู้อำนวยการฝ่ายวัฒนธรรม สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย พร้อมผู้ติดตาม เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการฝ่ายวัฒนธรรม สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand) พร้อมผู้ติดตาม เข้าศึกษาดูงานที่หอสมุดแห่งชาติในฐานะที่เป็นแหล่งภูมิปัญญาสำคัญของประเทศไทย และประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยมี นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ คณะผู้บริหาร...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 3 มิถุนายน 2567


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Pages