หน้าหลัก

ทรงพระเจริญ 28 กรกฎาคม 2567 งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ


ทรงพระเจริญ 28 กรกฎาคม 2567 งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร 
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 28-29 กรกฎาคม 2567


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการ ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2567 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันหยุดชดเชย
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 20-22 กรกฎาคม 2567


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการ ในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2567 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันหยุดชดเชยวันอาสาฬบูชา
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 5


โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 5 จังหวัดราชบุรี  และสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 8 - 14 กรกฎาคม 2567 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก  ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ มีผู้ไปปฏิบัติงานตามโครงการจำนวน 5 รายดังนี้ 1. นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ)...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการเผยแพร่ความรู้ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ฯ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1


วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวขนิษฐา โชติกวณิช รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดการบรรยายเรื่อง "กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์กับละครร้อง" วิทยากรโดย ผศ. ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ ประกอบไปด้วย ข้าราชการกรมศิลปากร...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์กับละครร้อง"


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์กับละครร้อง" ภายใต้โครงการเผยแพร่ความรู้ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ฯ ประจำปี 2567 วิทยากรโดย ผศ. ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในวันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคารดำรงราชานุภาพ 2490 ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 6891 2548, 08...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรม : การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ด้วยพระปรีชาญาณนำประชาราษฎร์จากทาสสู่ไท"


วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567) เวลา 13.00 - 16.00 น. กรมศิลปากร  โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม : การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ด้วยพระปรีชาญาณนำประชาราษฎร์จากทาสสู่ไท เป็นกิจกรรมประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 เรื่อง เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม โดยมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (นางรักชนก โคจรานนท์) เป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวเนาวรัตน์...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเหนือคลอง จ. กระบี่ เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30-15.00 น.บุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเหนือคลอง จ. กระบี่ จำนวน 14 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้บุคลากรมีประสบการณ์และทักษะในการบริหารจัดการส่งเสริมการเรึยนรู้
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพข้าราชการบรรจุใหม่


วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของข้าราชการบรรจุใหม่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร โดยมีข้าราชการตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 8 ราย และตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด จำนวน 1 ราย รวมจำนวน 9 ราย ณ ห้องประชุม 2203 ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร


วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบรรณารักษศาสตร์ ในการนี้นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ยังเป็นประธานมอบเกียรติบัตรรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ครั้งที่ 3 การบรรยายเรื่อง "พระราชโอรสในสมเด็จพระปิยมหาราช กับการศึกษา ณ ทวีปยุโรป"


วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2567 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ครั้งที่ 3 การบรรยายเรื่อง "พระราชโอรสในสมเด็จพระปิยมหาราช กับการศึกษา ณ ทวีปยุโรป" วิทยากรโดย นายไพศาล เปี่ยมเมตตาวัฒน์ นักวิชาการอิสระ โดยมีนางสาวขนิษฐา โชติกวณิช รองอธิบดีกรมศิลปากร...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2567


วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-16.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2567 การเสวนาประกอบการแสดงเพลงทรงเครื่อง เรื่อง พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อสมุทร โดยมีนางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน การเสวนาประกอบการแสดงดังกล่าว ได้รับความกรุณาจาก...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4


โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4 จังหวัดอุตรดิตถ์  สุโขทัยและปทุมธานี ระหว่างวันที่ 10 - 20 มิถุนายน 2567 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก  ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ มีผู้ไปปฏิบัติงานตามโครงการจำนวน 4 รายดังนี้ 1. นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ (...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมกิจกรรม "นอกพรรษา ลด ละ เหล้า (9 เดือน)"


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมกิจกรรม "นอกพรรษา ลด ละ เหล้า (9 เดือน)" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ลด ละ เลิกเหล้าต่อเนื่องตลอด 9 เดือน โดยเน้นการขับขี่ปลอดภัยเพื่อสวัสดิภาพของประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวในงานเทศกาลและบุญประเพณีจังหวัดต่างๆ 
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมกิจกรรม "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ"


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมกิจกรรม "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดค่านิยมในการขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทต้องไม่ดื่มเหล้า และผู้ที่จะดื่มเหล้าจะต้องไม่ขับขี่
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Ms. Maria Kekki ภัณฑารักษ์จากหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. Ms. Maria Kekki ภัณฑารักษ์จากหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ ซึ่งทำหน้าที่ดูแลคอลเลกชันต้นฉบับภาษาพม่าในหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ ได้เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลเลกชันต้นฉบับภาษาพม่า มอญ และกะเหรี่ยง ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมให้การต้อนรับ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมจิตรกรน้อย ประจำปี 2567 เรื่อง "ประติมากรรมนูนสูง"


วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติจัด กิจกรรมจิตรกรน้อย ประจำปี 2567 เรื่อง "ประติมากรรมนูนสูง" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปี 2567 โดยมีนางสาวขนิษฐา โชติกวาณิชย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด และ นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

นางสาวอัจฉรา เสริบุตร และคณะนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เข้าเยี่ยมชมและบริจาคหนังสือให้กับหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. นางสาวอัจฉรา  เสริบุตร อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดิด ราชอาณาจักรสเปน และคณะนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นเข้าปี 2510 นำหนังสือมหาชาติคำหลวง ฉบับสมโภช 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพจนานุกรมเสียงสัมผัส มามอบให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวเนาวรัตน์  ปัญญางาม) และข้าราชการสำนักหอสมุดแห่งชาติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

บรรณารักษ์จากประเทศออสเตรเลีย เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. Ms. Rachel D'Arcy, Brimbank Libraries และ Ms. Jessica Anderson, Cobram Library รัฐวิกทอเรีย เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของหอสมุดแห่งชาติและห้องสมุดในประเทศออสเตรเลียตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี ดร....
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม : การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง แรกมีการพิมพ์


วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม : การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง แรกมีการพิมพ์  เป็นกิจกรรมประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 เรื่อง เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม วิทยากรโดย  •นางอัจฉรา จารุวรรณ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  •นางสาวรวิวรรณ พุฒซ้อน บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  •...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Pages