หน้าหลัก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ นำคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์รวมจำนวน 59 คน ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อพัฒนาบุคลากรและศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อจะนำมาปรับใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัย INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA (IIUM) ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ (วันที่ 2)

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย International Islamic University Malaysia (IIUM) จากประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย จำนวนรวมทั้งสิ้น 5 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน และเจรจาเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการประสานงานและสนับสนุนข้อมูลการทำวิจั


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จำนวน 21 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 ถึง 16.30 น. คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดินำอาจารย์

เจ้าหน้าที่และนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการเขียนรายงานทางอาชีพ (THA1009) รวมจำนวน 61 คน


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัย International Islamic University Malaysia (IIUM) ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น. คณะนักวิจัย จากมหาวิทยาลัย International Islamic University Malaysia (IIUM)


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Pages