โครงการ "การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลเพื่อจัดเก็บหนังสือหายากในประเทศไทย"

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนางประนอม คลังทอง

รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการ "การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลเพื่อจัดเก็บหนังสือหายากในประเทศไทย"


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรม NLT EDUTAINMENT ครั้งที่ 9

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม NLT Edutainment ครั้งที่ 9

ณ ห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ อาคาร 1 ชั้น 1 โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช)


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ

วันที่ 12 ก.ค.61 เวลา 9.00 - 10.30 น. แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ คุณมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข และคณะ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ​


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการบริการความรู้สู่ชุมชน : พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดกิจกรรมนำอ่านของหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 61 ณ จ.ตรัง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการความรู้สู่ชุมชน :

พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดกิจกรรมนำอ่านของหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2561 และโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 61 “สุขภาพดีสร้างได้ ในยุคดิจิทัล”

วันที่ 10 ก.ค.61 เวลา 13.00 น. นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2561


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ (8 ก.ค.61)

วันที่ 8 ก.ค. 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก

จัดกิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ ณ วัดบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Pages