เลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
จตุรารักขา, อัมพโรวาท : ประมวลพระธรรมเทศนา พระดำรัส พระโอวาท พระสัมโมทนียกถา พระสังเวชนียธรรม และพระปรารภ ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, สารนิเทศจากคัมภีร์ใบลานสมัยอยุธยา, ตำราช้างในเอกสารโบราณ