รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

ค้นหาตาม : ชื่อ
เช่น 22/02/2024
เช่น 22/02/2024
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี เรื่อง จำนวนยืม
1 NLT65093361 ตำราช้างในเอกสารโบราณ 13
2 NLT67013960 จดหมายเหตุ รัชกาลที่ 3 เล่ม 1 9
3 NLT66093936 ศรีเทพ เมืองศูนย์กลางความเจริญแห่งลุ่มน้ำป่าสัก Si Thep : A Center of Early Civilization in the Pa Sak River Basin 7
4 NLT64082952 เจ้าเมืองเลยกับความสัมพันธ์เมืองหลวงพระบาง 6
5 NLT65093369 โลกุปปัตติ อรุณวดีสูตร ปฐมมูล ปฐมกัป และมูลตันไตรย 6
6 NLT66113942 นางนพมาศ หรือ ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ 6
7 NLT66083933 จตุรารักขา 5
8 NLT61030251 หลักภาษาไทย อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณะ 4
9 NLT64022642 จักกวาฬทีปนี 3
10 NLT64052768 จดหมายเหตุรัชกาลที่ 2 จุลศักราช 1171 - 1174 3
11 NLT64102969 เทวกำเนิด 3
12 NLT66033815 สารนิเทศจากคัมภีร์ใบลานสมัยอยุธยา 3
13 NLT66093935 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ Si Thep Historical Park 3
14 NLT66113941 ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัยเมืองมรดกโลก 3
15 NLT67013964 จดหมายเหตุ รัชกาลที่ 3 เล่ม 5 3
16 NLT61050566 ตำราฟ้อนรำ ฉบับเรียบเรียงในหอพระสมุดวชิรญาณ สำหรับพระนคร 2
17 NLT61050606 ประชุมหมายรับสั่ง ภาค 5 ตอนที่ 1 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 2
18 NLT61050624 ไวยากรณ์ไทย อักขรวิธี 2
19 NLT61060747 Thailand Illustrates ปี 1954 มีนาคม 2
20 NLT63041482 ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 1 2
87

หน้า