หน้าหลัก

โรงเรียนกระปง จ.พังงา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๕


โรงเรียนกระปง จ.พังงา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๕ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น.คุณครูและนักเรียนโรงเรียนกระปง จังหวัดพังงา...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Korean Library Association เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ


Korean Library Association เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติให้การต้อนรับ Korean Library Association จำนวน 13 คน (ชาย 6 คน หญิง 7 คน) ชมห้องบริการต่างๆ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ


โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 31 ส.ค.61 เวลา 9.00-14.30 น. หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ ให้การต้อนรับ ครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมปีที่ 2 จากโรงเรียนเชิดเจิมศิลป์...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ข้าราชการรุ่น 55 กระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายพิเศษ ณ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดดำรงราชานุภาพ


ข้าราชการรุ่น 55 กระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายพิเศษ ณ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดดำรงราชานุภาพ วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 12.30 - 15.30 น. คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 55...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มารา ประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้นำคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มารา ประเทศมาเลเซีย เข้าศึกษาและดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 19 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมหอดำรงราชานุภาพ


กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมหอดำรงราชานุภาพ วันที่ 24 สิงหาคม 2561หอสมุดดำรงราชานุภาพ  ให้การต้อนรับ คณะนายอำเภอจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย จำนวน 100 คน ที่มาเยี่ยมชมฯ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน "ไทยนิยมยั่งยืน"


กิจกรรมอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน "ไทยนิยมยั่งยืน" วันที่ 23 ส.ค.61 เวลา 15.45 น. นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานกล่าวปิดงาน "อ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน"...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Philippine Librarians Association, Inc. (PLAI) ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


Philippine Librarians Association, Inc. (PLAI) ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติให้การต้อนรับคณะบรรณารักษ์จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศฟิลิปปินส์ (Philippine Librarians Association,...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ปี ๖๑ ครั้งที่ ๓ จ.ราชบุรี


สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ จังหวัดราชบุรี วันที่ ๑๔ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อดูแลรักษา ลงทะเบียนและจัดเก็บเอกสารโบราณ ณ พิพิธภัณฑ์วัดคงคาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดรา
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

เครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


เครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติให้การต้อนรับบุคลากร จากเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet) จำนวน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ทีมผู้บริหาร คณาจารย์และนักวิจัยจากญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


ทีมผู้บริหาร คณาจารย์และนักวิจัยจากญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักวิจัย ที่มาศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 ท่าน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

KONGJU NATIONAL UNIVERSITY ประเทศเกาหลีใต้ ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ


KONGJU NATIONAL UNIVERSITY ประเทศเกาหลีใต้ ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร KONGJU NATIONAL UNIVERSITY, Republic of Korea ที่มาศึกษาดูงาน จำนวน 5 ท่าน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โรงเรียนเซนคาร์เบรียลทัศนศึกษา ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ


โรงเรียนเซนคาร์เบรียลทัศนศึกษา ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 17 สิงหาคม 2561เวลา 10.00 - 12.00 น. คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล รวมจำนวน 50 คนฃ มาทัศนศึกษา ณ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สำนักงานศาลยุติธรรม เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ


สำนักงานศาลยุติธรรม เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 16 สิงหาคม 2561  เวลา 11.00น. นางสาวณัชชา วรวัฒนเมธีกุล ผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม และนางศศิกานต์ เขม้นงาน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม และคณะ รวมจำนวน 4 ท่าน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ นำคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์รวมจำนวน 59...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัย INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA (IIUM) ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ (วันที่ 2)


มหาวิทยาลัย INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA (IIUM) ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ (วันที่ 2) วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย International Islamic University Malaysia (IIUM) จากประเทศมาเลเซีย...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จำนวน 21 คน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 ถึง 16.30 น. คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดินำอาจารย์...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัย International Islamic University Malaysia (IIUM) ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


มหาวิทยาลัย International Islamic University Malaysia (IIUM) ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น. คณะนักวิจัย จากมหาวิทยาลัย International Islamic University Malaysia (IIUM) จากประเทศมาเลเซีย จำนวน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

หน้า