กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกันกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 
โดยมีนางสาวศิริรัตน์ ทวีทรัพย์  ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ นางสาวเนาวรัตน์  ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ นางสาวนภวรรณ ศรีจันทรนิตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทั้ง 3 สำนัก ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสวนหย่อมด้านหน้าอาคารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ