โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา จังหวัดสระแก้ว

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมกับ มูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา ดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ในระหว่างวันที่13-16 มิถุนายน 2566
การดำเนินการประกอบด้วยการจัดสรรหนังสือที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียนช่วงชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ให้กับทางโรงเรียน พร้อมทั้งจัดส่งบุคลากรจากสำนักหอสมุดแห่งชาติไปวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ออกแบบห้องสมุดและระบบห้องสมุดอัตโนมัติ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องสมุด
ทั้งนี้มีบุคลากรไปปฏิบัติงานตามโครงการทั้งสิ้น จำนวน 15 ราย โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ พร้อมบันทึกข้อมูลลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 717 รายการ และจัดหนังสือที่จัดหมวดหมู่แล้วขึ้นชั้นอีกกว่า 5,000 รายการ
ในโอกาสนี้ นายเชื้อพร รังควร เลขาธิการมูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นางสาวศิริเพ็ญ เย็นจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ร่วมกันรับส่งมอบงานในระยะแรก