พิธีส่งมอบและเปิด "ห้องทวีปัญญา" ณ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา จ.สระแก้ว

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวเนาวรัตนฺ์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมพิธีส่งมอบและเปิด "ห้องทวีปัญญา" ณ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรีและประธานมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา เป็นประธาน ในโอกาสนี้ นางสาวเนาวรัตนฺ์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติกล่าวรายงานและนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ พานำชมผลการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด
 
ทั้งนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ร่วมกับมูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา ดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ในระหว่างวันที่13-16 และ 26-28 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โดยดำเนินจัดสรรหนังสือที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียนช่วงชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ให้กับทางโรงเรียน พร้อมทั้งจัดส่งบุคลากรไปออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ คัดเลือก วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ออกแบบและพัฒนาระบบห้องสมุด พร้อมนำเข้าข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือลงระบบห้องสมุด จำนวนทั้งสิ้น 1,099 เล่ม และจัดหนังสือที่จัดหมวดหมู่แล้วขึ้นชั้นอีกกว่า 8,000 เล่ม ทั้งนี้ยังได้ติดตั้งบริการฐานข้อมูลหนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องสมุดแก่คณะครูอีกด้วย