หน้าหลัก

เจ้าหน้าที่จากศูนย์ข้อมูลและห้องสมุดสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


เจ้าหน้าที่จากศูนย์ข้อมูลและห้องสมุดสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 -16.30 น. คุณ Gabriele Sander ที่ปรึกษาด้านสารสนเทศและห้องสมุด พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์ข้อมูลและห้องสมุดสถาบันเกอเธ่...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ (ครั้งที่2)


โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ (ครั้งที่2) วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00-14.00 น. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล นำคณะครู 4 ท่าน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 49 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 - 11.30 น. โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนายสิบแผนที่ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 60 จำนวน 47 นาย เข้าชมหอสมุดแห่งชาติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 28 คน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมรับผ้าพระกฐินพระราชทานฯ


กิจกรรมรับผ้าพระกฐินพระราชทานฯ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. กรมศิลปากร ได้มอบให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ ส่งผู้แทนรับผ้าพระกฐินพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาวิจิตร...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ


ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำนักศึกษารายวิชา 2206211 สารสนเทศในบริบทสังคม จำนวน 10...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน


กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะครูและนักเรียนบ้าน บ. ใบไม้ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


คณะครูและนักเรียนบ้าน บ. ใบไม้ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 22 กันยายน 2561 บ้าน บ. ใบไม้ (ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการ สติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์) นำคณะครูและนักเรียน จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชม หอสมุดแห่งชาติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน


กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสาร โบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เยี่ยมชมศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์


คณะศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เยี่ยมชมศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๕ - ๑๒.๒๐ น. ศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ให้การต้อนรับคณะศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ทัศนศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ทัศนศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.00 -14.30 น. หอสมุดแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิชาศิลปะการใช้ภาษาไทยในการแปล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิก...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โรงเรียนกระปง จ.พังงา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๕


โรงเรียนกระปง จ.พังงา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๕ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น.คุณครูและนักเรียนโรงเรียนกระปง จังหวัดพังงา...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Korean Library Association เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ


Korean Library Association เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติให้การต้อนรับ Korean Library Association จำนวน 13 คน (ชาย 6 คน หญิง 7 คน) ชมห้องบริการต่างๆ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ


โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 31 ส.ค.61 เวลา 9.00-14.30 น. หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ ให้การต้อนรับ ครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมปีที่ 2 จากโรงเรียนเชิดเจิมศิลป์...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ข้าราชการรุ่น 55 กระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายพิเศษ ณ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดดำรงราชานุภาพ


ข้าราชการรุ่น 55 กระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายพิเศษ ณ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดดำรงราชานุภาพ วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 12.30 - 15.30 น. คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 55...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มารา ประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้นำคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มารา ประเทศมาเลเซีย เข้าศึกษาและดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 19 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมหอดำรงราชานุภาพ


กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมหอดำรงราชานุภาพ วันที่ 24 สิงหาคม 2561หอสมุดดำรงราชานุภาพ  ให้การต้อนรับ คณะนายอำเภอจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย จำนวน 100 คน ที่มาเยี่ยมชมฯ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน "ไทยนิยมยั่งยืน"


กิจกรรมอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน "ไทยนิยมยั่งยืน" วันที่ 23 ส.ค.61 เวลา 15.45 น. นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานกล่าวปิดงาน "อ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน"...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Philippine Librarians Association, Inc. (PLAI) ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


Philippine Librarians Association, Inc. (PLAI) ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติให้การต้อนรับคณะบรรณารักษ์จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศฟิลิปปินส์ (Philippine Librarians Association,...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ปี ๖๑ ครั้งที่ ๓ จ.ราชบุรี


สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ จังหวัดราชบุรี วันที่ ๑๔ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อดูแลรักษา ลงทะเบียนและจัดเก็บเอกสารโบราณ ณ พิพิธภัณฑ์วัดคงคาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดรา
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

หน้า