หน้าหลัก

โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ปี ๖๑ ครั้งที่ ๓ จ.ราชบุรี


สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ จังหวัดราชบุรี วันที่ ๑๔ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อดูแลรักษา ลงทะเบียนและจัดเก็บเอกสารโบราณ ณ พิพิธภัณฑ์วัดคงคาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดรา
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

เครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


เครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติให้การต้อนรับบุคลากร จากเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet) จำนวน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ทีมผู้บริหาร คณาจารย์และนักวิจัยจากญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


ทีมผู้บริหาร คณาจารย์และนักวิจัยจากญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักวิจัย ที่มาศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 ท่าน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

KONGJU NATIONAL UNIVERSITY ประเทศเกาหลีใต้ ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ


KONGJU NATIONAL UNIVERSITY ประเทศเกาหลีใต้ ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร KONGJU NATIONAL UNIVERSITY, Republic of Korea ที่มาศึกษาดูงาน จำนวน 5 ท่าน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โรงเรียนเซนคาร์เบรียลทัศนศึกษา ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ


โรงเรียนเซนคาร์เบรียลทัศนศึกษา ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 17 สิงหาคม 2561เวลา 10.00 - 12.00 น. คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล รวมจำนวน 50 คนฃ มาทัศนศึกษา ณ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สำนักงานศาลยุติธรรม เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ


สำนักงานศาลยุติธรรม เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 16 สิงหาคม 2561  เวลา 11.00น. นางสาวณัชชา วรวัฒนเมธีกุล ผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม และนางศศิกานต์ เขม้นงาน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม และคณะ รวมจำนวน 4 ท่าน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ นำคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์รวมจำนวน 59...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัย INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA (IIUM) ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ (วันที่ 2)


มหาวิทยาลัย INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA (IIUM) ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ (วันที่ 2) วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย International Islamic University Malaysia (IIUM) จากประเทศมาเลเซีย...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จำนวน 21 คน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 ถึง 16.30 น. คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดินำอาจารย์...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัย International Islamic University Malaysia (IIUM) ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


มหาวิทยาลัย International Islamic University Malaysia (IIUM) ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น. คณะนักวิจัย จากมหาวิทยาลัย International Islamic University Malaysia (IIUM) จากประเทศมาเลเซีย จำนวน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ


มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี นำคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งสิ้น...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก KIDS INSPIRATION ครั้งที่ 7


กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก KIDS INSPIRATION ครั้งที่ 7 วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก "เสาร์สนุก สุขหรรษา  Kids Inspiration" ครั้งที่ 7...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

การบรรยายทางวิชาการเรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย"


การบรรยายทางวิชาการเรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" วันที่ 26 ก.ค.61เวลา 09.00 น. นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 61 เรื่อง "หอสมุดแห่งชาติสร้างแรงบันดาลใจ: National Library as Inspiration"


โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 61 เรื่อง "หอสมุดแห่งชาติสร้างแรงบันดาลใจ: National Library as Inspiration" วันที่ 24 ก.ค.61 นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานพิธีโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561เรื่อง "...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบังฯ


วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 100 คน เป็นชาย 44 คน เป็นหญิง 56 คน อาจารย์ผู้หญิง 5 คน รวม 105 คน
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก KIDS INSPIRATION ครั้งที่ 6


กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก KIDS INSPIRATION ครั้งที่ 6 วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration เสาร์สนุก สุขหรรษา...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อธิบดีกรมศิลปากร เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะในหลวงรัชกาลที่ 10


อธิบดีกรมศิลปากร เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ(นางสาวกนกอร...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Pages