รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

ค้นหาตาม : ชื่อ
เช่น 18/04/2024
เช่น 18/04/2024
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี เรื่อง จำนวนยืม
101 NLT65053308 การบำรุงพันธุ์เข้า 1
102 NLT65063347 ตำราลักษณไข้ 1
103 NLT65063349 คำชี้แจงการสาธารณสุข ของ นายแพทย์ศุขาภิบาล ในกรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล แพนกโรคที่ติดต่อกันได้ 1
104 NLT66013638 วชิรญาณวิเศษ เล่ม 8 แผ่นที่ 10 วันพฤหัสบดี ที่ 15 เดือน ธันวาคม รัตนโกสินทร์ ศก 111 1
105 NLT66023779 มหาชาติ 1
106 NLT66063884 สยามนิกร ปีที่ 11 ฉะบับวันพฤหัศบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 1
107 NLT66063886 สยามนิกร ปีที่ 11 ฉะบับวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 1
108 NLT66073893 อัมพโรวาท : ประมวลพระธรรมเทศนา พระดำรัส พระโอวาท พระสัมโมทนียกถา พระสังเวชนียธรรม และพระปรารภ ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 1
109 NLT66073926 สยามนิกร ปีที่ 11 ฉะบับวันพฤหัศบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2491 1
110 NLT66073931 สยามนิกร ปีที่ 11 ฉะบับวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2491 1
111 NLT66093936 ศรีเทพ เมืองศูนย์กลางความเจริญแห่งลุ่มน้ำป่าสัก Si Thep : A Center of Early Civilization in the Pa Sak River Basin 1
112 NLT66093937 หนังสือนำชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ Sri Thep Historical Park 1
113 NLT66093938 ตำราแมว 1
114 NLT66113941 ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัยเมืองมรดกโลก 1
115 NLT66123949 การพัฒนากลยุทธ์วิจัยอาสาด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด ด้วยหลักพุทธธรรมกับศาสตร์พระราชา (ฉบับปรับแก้ไข) 1
116 NLT66123956 วชิราวุธานุสรณ์สาร ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (1 มกราคม 2553) 1
117 NLT67013962 จดหมายเหตุ รัชกาลที่ 3 เล่ม 3 1
17

หน้า