หน้าหลัก

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญร่วมโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ กำหนดจัดกิจกรรมเป็นการอภิปรายและการแสดง เรื่อง “ลงสรงทรงเครื่อง” โดย ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก และคณะโรจน์จรัสฤทธิ์ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 วันวิสาขบูชา


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เนื่องในวันวิสาขบูชา
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Library of Ministry of Economy and Finance ประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร บรรณารักษ์ นักจดหมายเหตุ และล่าม จาก Library of Ministry of Economy and Finance ประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมและประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านระบบการจัดการห้องสมุดและการดำเนินงานโดยภาพรวมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมี ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมให้การต้อนรับ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567


วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 โดยมีนางสาวศิริรัตน์ ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ และนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรของทั้ง 3 สำนัก ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจารใบลานและทำที่คั่นหนังสือ ประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567


วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 เรื่อง เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) เรื่อง การจารใบลานและทำที่คั่นหนังสือ ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร โดยมี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม) เป็นประธาน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง "เมนูสำรับ กับข้าวเจ้านายในราชสำนักสยาม"


วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดพิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง "เมนูสำรับ กับข้าวเจ้านายในราชสำนักสยาม" โดยมีนางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธี และมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ ห้องวชิรญาณ 2-3 อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ โอกาสนี้ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

บุคลากรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-11.00 น. บุคลากรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้บุคลากรได้ความรู้และได้ประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรสารสนเทศในแหล่งเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญชมนิทรรศการหมุนเวียนเรื่อง “เมนูสำรับ กับข้าวเจ้านายในราชสำนักสยาม”


สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ ขอเชิญชมนิทรรศการหมุนเวียนเรื่อง “เมนูสำรับ กับข้าวเจ้านายในราชสำนักสยาม” ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 นิทรรศการเปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น. เว้นหยุดวันนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี ณ ห้องวชิรญาณ 2-3 อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ทรงพระเจริญ 4 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล


ทรงพระเจริญ 4 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" พระปฐมบรมราชโองการ  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร 
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต


วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาและการสื่อสาร ในการนี้นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ยังเป็นประธานมอบเกียรติบัตรรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 10 พฤษภาคม 2567


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เนื่องในวันพืชมงคล
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 4 และ 6 พฤษภาคม 2567


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 4 และ 6 พฤษภาคม 2567 เนื่องในวันฉัตรมงคล และวันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สพธอ.) ขอเชิญร่วมงาน "DGT 2024 (Digital Governance Thailand 2024)"


สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กำหนดจัดงาน "DGT 2024 (Digital Governance Thailand 2024)" (ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2) โดยแนวคิดในการจัดปีนี้คือ "Digital Momentum for the Future" โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน โดยภายในงานจะนำเสนอไอเดียพร้อมโซลูชั่นที่น่าสนใจที่จะเป็น Momentum...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

เจ้าหน้าที่ระดับสูงหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ สุ่นประเสริฐ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. Ms. Kate Zwaard, Associate Librarian for Discovery & Preservation Services และ Ms. Hannah Sommers, Associate Librarian for Researcher and Collection Services เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ สุ่นประเสริฐ Head of Library of Congress, Bangkok Office เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ โดยมี...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมรวมพลังจิตอาสา พัฒนา สสช. เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร


วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา พัฒนา สสช. เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ด้วยการสร้างความตระหนักถึงความมีจิตสาธารณะและความเสียสละ โดย นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน และมีนางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ครั้งที่ 2 เรื่อง ชวนคิด(ส์) ชวนเล่น : จักรวาลนฤมิตร Kids Inspiration


วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2567 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ครั้งที่ 2 เรื่อง ชวนคิด(ส์) ชวนเล่น : จักรวาลนฤมิตร Kids Inspiration โดยมีนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ กล่าวรายงาน ณ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญชวนชมนิทรรศการออนไลน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567


กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนชมนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้หัวข้อ "ข้าราชการยุคใหม่ พัฒนาประเทศไทย ใส่ใจประชาชน" ผ่านเว็บไซต์ www.thaicivilserviceday.com  
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีแถลงข่าวส่งมอบผลงานการอนุรักษ์จัดเก็บคัมภีร์ใบลาน ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม


วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ ที่ปรึกษากรมศิลปากร นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และผู้บริหารสำนักต่าง ๆ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก นำชมและบรรยายเรื่อง การแพทย์แผนไทยประยุกต์ แก่คณะนักศึกษาและคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก โดย นางสาวยุวเรศ  วุทธีรพล  นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรนำชมและบรรยายเรื่อง การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากเอกสารโบราณ หมวดตำราเวชศาสตร์และการใช้งานเพื่อการวิจัย ในรายวิชา การสืบค้นองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย  ให้แก่คณะนักศึกษาและคณาจารย์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะนิสิตและคณาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก โดย นางรตนาภรณ์  สอาดโอษฐ์  นักภาษาโบราณชำนาญการ เป็นวิทยากรนำชมให้แก่คณะนิสิตและคณาจารย์ สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๑๕ คน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการศึกษาวิจัยเอกสารตัวเขียน
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Pages