หน้าหลัก

ผู้บริหารบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมนายชุมศักดิ์ สุกาญจนะ เข้ามอบหนังสือให้กับหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30-11.00 น. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ ประธานที่ปรึกษา และนางภัทรภร วรรณภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมนายชุมศักดิ์ สุกาญจนะ ได้มอบหนังสือแนวปรัชญาที่ให้ข้อคิด ในการดำรงชีวิตที่เขียนโดยนายสมพงษ์ วรรณภิญโญ จำนวน 1,100 เล่ม ให้กับหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการดำเนินโครงการ "มอบหนังสือดีแก่ห้องสมุด"...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญชมนิทรรศการ "จากหนังสือตราหอ สู่หนังสือกรมศิลปากรออนไลน์" ณ หอสมุดแห่งชาติ


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญชมนิทรรศการ "จากหนังสือตราหอ สู่หนังสือกรมศิลปากรออนไลน์" พบกับเรื่องราวของความเป็นมาของหนังสือตราหอ และหนังสือที่จัดพิมพ์โดยหน่วยงานในกรมศิลปากร จัดแสดงในรูปแบบสิงพิมพ์แและออนไลน์ฉบับเต็ม ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 31 มีนาคม 2567 ณ ห้องวชิรญาณ 2-3 ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ (จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.30 น. และ เสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น.)
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 7 ครั้งที่ 1


ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2567 กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 7 ครั้งที่ 1 ฟังการเสวนาเรื่อง “สู่ราชสำนักสยาม บันทึกการเดินทางของคณะทูตจากข้าหลวงใหญ่แห่งอินเดียถึงราชสำนักสยามและญวน” วิทยากรโดย นายสุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์ (ผู้แปลหนังสือสู่ราชสำนักสยาม บันทึกการเดินทางของคณะทูตจากข้าหลวงใหญ่แห่งอินเดียถึงราชสำนักสยามและญวน)...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีมอบมุมบริการความรู้สู่ชุมชน “ชวนอ่านออนไลน์กับ NLT Smart Library”


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-16.00 น. นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ทำพิธีมอบมุมบริการความรู้สู่ชุมชน “ชวนอ่านออนไลน์กับ NLT Smart Library” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการความรู้สู่ชุมชน กิจกรรม "ชวนล่องใต้ขยายการเรียนรู้กับหอสมุดแห่งชาติ" โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ของประชาชน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีเปิดโครงการบริการความรู้สู่ชุมชน กิจกรรม "ชวนล่องใต้ขยายการเรียนรู้กับหอสมุดแห่งชาติ"


วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ (ภาษา เอกสาร และหนังสือ) กรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการความรู้สู่ชุมชน กิจกรรม "ชวนล่องใต้ขยายการเรียนรู้กับหอสมุดแห่งชาติ" โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง ทั้งนี้...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กรมศิลปากรผนึกกำลังภาคประชาชนร่วมอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดราชประดิษฐฯ


นายพนมบุตร จันทรโชติ  อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามกับกรมศิลปากร เพื่อเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์จัดเก็บคัมภีร์ใบลานวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม โดยมีอาสาสมัครและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวม 25 คน  ทำการสำรวจ อนุรักษ์ ลงทะเบียน จัดเก็บคัมภีร์ใบลานตามหลักวิชาการ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 30 เมษายน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.30-15.30 น. อาจารย์และนิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 16 คน เข้าศึกษาห้องเอกสารโบราณ ห้องหนังสือหายาก ห้องบริการหนังสือประเทศไทย ราชกิจจานุเบกษา และหนังสือนานาชาติ ตลอดจนศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ (กลุ่มงานสงวนรักษาหนังสือ) ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นิสิตได้รู้จักทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรม...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 65 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และรู้จักประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จัดเก็บในหอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาตินักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในหัวข้อ “ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : A Learning Community to Sustainable Development in the Digital Age”


ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในหัวข้อ “ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : A Learning Community to Sustainable Development in the Digital Age” วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ   คุณสมบัติ นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ผู้สอนและนักศึกษาเอกดนตรีสากล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ผู้สอนและนักศึกษาเอกดนตรีสากล ชั้นปีที่ 1 รายวิชาประวัติดนตรีตะวันตก คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 31 คน เข้าศึกษาดูงานหอวชิราวุธานุสรณ์, NLT Smart Library และหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อศึกษาเรียนรู้ข้อมูลประวัติศาสตร์ทางดนตรีทั้งไทยและสากล
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ข้าราชการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันวิชาการ “ACP Academic & Project Day 2023”


วันที่ 22 - 23 มกราคม 2567  กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ นำโดยนางศิวพร  เฉลิมศรี นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ นางสาวยุวเรศ  วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ นางรตนาภรณ์  สอาดโอษฐ์ นักภาษาโบราณชำนาญการ และนายนรวิชญ์  มีชัย นักภาษาโบราณ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันวิชาการ “ACP Academic & Project Day 2023” ในหัวข้อเรื่อง “...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 13.00-15.30 น. อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต รายวิชา 335 540 การสำรวจและอนุรักษ์จารึกและเอกสารโบราณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 1 รูป 9 คน เข้าศึกษาดูงานการอนุรักษ์เอกสารโบราณ ณ กลุ่มงานสงวนและรักษาหนังสือ กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง "จากหนังสือตราหอสู่หนังสือกรมศิลปากรออนไลน์"


วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2567 กิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง "จากหนังสือตราหอสู่หนังสือกรมศิลปากรออนไลน์" โดยมี นายพนมบุตร  จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวเนาวรัตน์  ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน    ทั้งนี้...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567


วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.00-12.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ถนนด้านหลังอาคาร 2 หอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติในปีนี้ จัดภายใต้แนวคิด “ถนนเด็กเพลิน Learning Is Fun...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2567


วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวยุวเรศ อิทธิชัยวัฒนา หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ กล่าวต้อนรับและเปิดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2567 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม "ตาดีมีรางวัล" "พัดหรรษาพาความสุข" และ"ลุ้นโชคของรางวัล" นอกจากนี้ยังมีเกมการละเล่นอื่นๆ ทั้งเก้าอี้ดนตรี เกมเหยียบลูกโป่ง และตอบคำถามรับรางวัล
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567


ขอชวนน้อง ๆ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในแนวคิด "ถนนเด็กเพลิน Learning is FUN"สนุกไปกับกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมลุ้นของรางวัลมากมาย ร่วมสนุกได้ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ถนนด้านหลังอาคาร 2 หอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ ช่อง 7HD และคณะ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 11.00-12.00 น. คุณชญาณ์ณิศ ศรีสินธวารักษ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ ช่อง 7HD และคณะ เยี่ยมชมการบริหารจัดการทรัพยาการสารสนเทศและการให้บริการ ณ หอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ ให้การต้อนรับและนำชม
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ประกาศปิดประตูทางออกบริเวณหน้าหอวชิราวุธานุสรณ์


ประกาศ !! ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 เป็นต้นไป หอสมุดแห่งชาติปิดประตูทางออกบริเวณหน้าหอวชิราวุธานุสรณ์เพื่อก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง (สถานีหอสมุดแห่งชาติ) และจะเปิดให้บริการอีกครั้งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 29 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567


หอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันสิ้นปี วันสิ้นปี และวันขึ้นปีใหม่
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ประกาศประมูลสรรหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่


ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประมูลสรรหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่อง บริเวณโถงด้านหน้าอาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) สำนักหอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Pages