รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

ค้นหาตาม : ชื่อ
เช่น 03/10/2023
เช่น 03/10/2023
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี เรื่อง จำนวนยืม
1 NLT61030251 หลักภาษาไทย อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณะ 2
2 NLT64022641 จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 2
3 NLT66073931 สยามนิกร ปีที่ 11 ฉะบับวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2491 2
4 NLT66093936 ศรีเทพ เมืองศูนย์กลางความเจริญแห่งลุ่มน้ำป่าสัก Si Thep : A Center of Early Civilization in the Pa Sak River Basin 2
5 NLT66093938 ตำราแมว 2
6 NLT61060741 Thailand Illustrate ปี 1953 กรกฎาคม 1
7 NLT63041473 สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา - ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม 1 1
8 NLT63041482 ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 1 1
9 NLT63041483 ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2 1
10 NLT63041513 5 นามเรือ ระวางเรือพระที่นั่งแลเรือกระบวน ตั้งแต่รัชกาลที่1 ถึง รัชกาลที่5 1
11 NLT63061991 ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟหลวงสายใต้ 2459 1
12 NLT63062177 สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา - ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม 2 1
13 NLT64082954 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นศรีสะเกษ 1
14 NLT66073895 อภินิหารจักรวาลหิมะ 1
15 NLT66073926 สยามนิกร ปีที่ 11 ฉะบับวันพฤหัศบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2491 1
16 NLT66073930 สยามนิกร ปีที่ 11 ฉะบับวันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2491 1
17 NLT66083932 ตำราดูลักษณะแมวและนก ฉบับ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ 1
18 NLT66083933 จตุรารักขา 1
23