รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

ค้นหาตาม : ชื่อ
E.g., 28/06/2024
E.g., 28/06/2024
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี เรื่อง จำนวนยืม
61 NLT61030245 คู่มือ Everyday English 1
62 NLT61030316 คำแปลจดหมายเหตุวันวลิต 1
63 NLT61030326 เอกสารเรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยกรุงศรีอยุธยา 1
64 NLT61030405 ประชุมพระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต 1
65 NLT61030450 บทละคอนเรื่องรถเสน 1
66 NLT61030459 เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 1
67 NLT61030460 จิตรกรรมฝาผนัง และภาพลายเส้นในประเทศไทย 1
68 NLT61030465 บทโขน เรื่องรามเกียรตื์ 1
69 NLT61030467 บทละคอนเรื่อง มโนห์รา 1
70 NLT61030488 งานสังคีตศิลป 1
71 NLT61030498 บทนาฏศิลปและบทโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด นางลอย 1
72 NLT61030501 งานซ่อมสงวนรักษาศิลปโบราณวัตถุ 1
73 NLT61030502 สมุดคู่มือนำชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา 1
74 NLT61030510 บทโขน ละคอน และลิเก 1
75 NLT61030523 พงศาวดาร ล้านช้าง 1
76 NLT61030525 ตำนานพระพิมพ์ 1
77 NLT61050563 ตำราดูลักษณะต่างๆ 1
78 NLT61050564 ตำราปลูกฝีโคให้กันโรคธระพิศม์ไม่ให้ขึ้นได้ 1
79 NLT61050565 ตำราแพทย์แสดงด้วยกาฬโรค 1
80 NLT61050568 ตำราลักษณไข้ 1
20

Pages