หน้าหลัก

ปิดบริการ 17 พฤษภาคม 2566


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เนื่องในวันพืชมงคล ขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 6 ครั้งที่ 4


ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 6 ครั้งที่ 4 ฟังการบรรยายเรื่อง "เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ ในเอกสารจีน" วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ และยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก "Kids Inspiration" ปีที่ 6 ครั้งที่ 3


สำนักหอสมุดแห่งชาติขอเชิญเข้ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก "Kids Inspiration" ปีที่ 6 ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "กังหันลั้นลา หรรษาหน้าร้อน" ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ราชบัณฑิต และภาคีสมาชิกสำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ราชบัณฑิต และภาคีสมาชิกสำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา จำนวน 37 คน เข้าเยี่ยมชมห้องบริการเอกสารโบราณ ห้องบริการหนังสือหายาก และหอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวต้อนรับและร่วมนำชม
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ทรงพระเจริญ 4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล


ทรงพระเจริญ 4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" พระปฐมบรมราชโองการ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร 
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนลายรดน้ำลงบนไม้"


วันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนลายรดน้ำลงบนไม้" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ร.ศ. 242 ชมตู้ลายทอง สืบสานงานศิลป์ โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมฝึกอบรม มีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายการ โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีนายทีปวัจน์ วัชรศิริอมร ผู้อำนวยการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาจากสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุม 2203 ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ทรงพระเจริญ 29 เมษายน 2566 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร


ทรงพระเจริญ 29 เมษายน 2566 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ รับฟังการเสวนาเรื่อง “ปกิณกะจากจดหมายเหตุราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรศรี โพวาทอง, พระศรีวชิรากรณ์กิตฺติธโร ดำเนินรายการโดย...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 4-5 พฤษภาคม 2566


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566 เนื่องในวันฉัตรมงคล และวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

บรรณารักษ์จาก National Diet Library Kansaikan และมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะบรรณารักษ์จาก National Diet Library Kansaikan (Asia Information Department) และ Library of Center for Southeast Asian Studies มหาวิทยาลัยเกียวโต พร้อมทั้งผู้ติดตาม รวมจำนวน 5 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความรู้ และความร่วมมือระหว่างห้องสมุด โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ พร้อมทั้งนางสาวบุบผา ชูชาติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566


วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมีอาจารย์เทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาตะวันออก นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ และนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปตามประเพณีไทย และให้พรแก่คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย รับมอบหนังสือจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.30-14.30 น. Mr. Sultan Alkaabi  (First Secretary of the Embassy of the UAE Bangkok) และ Ms. Lolita Marie Lundbaek Sirarojanakul  (Executive Assistant to Ambassador’s office) ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย รับมอบหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อนำไปเผยแพร่และให้บริการ ณ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 6 เมษายน 2566


  สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 6 เมษายน 2566เนื่องในวันจักรี ขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 13-15 และ 17 เมษายน 2566


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 13-15 และ 17 เมษายน 2566เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์เป็นกรณีพิเศษ ขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2566


วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 การบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง “บันทึกสุขใจ สูงวัยเป็นสุข” โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 6 ครั้งที่ 3


วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 6 ครั้งที่ 3 การบรรยายเรื่อง "มหาธีรราชดำริ ในการนำสยามสู่ความเป็นอารยะด้วยหนังสือ" โดยได้รับความกรุณาจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร" รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองเลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น. อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 31 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้ที่หลากหลายจากแหล่งสารสนเทศ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ทีได้รับมาบูรณาการกับการเรียน
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"


วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมอิโคโมสไทย เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 13.30-14.45 น. ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมอิโคโมสไทย จำนวน 23 คน เข้าชมตู้ลายทอง ชมห้องหนังสือหายาก และชมห้องหนังสือประเทศไทย ราชกิจจานุเบกษา และหนังสือนานาชาติ ณ หอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Pages