หน้าหลัก

ปิดบริการ 31 กรกฎาคม 2566


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 29 กรกฎาคม 2566


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน จะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า บริเวณถนนศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 1-2 สิงหาคม 2566


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 28 กรกฎาคม 2566


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 6 ครั้งที่ 5


ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 6 ครั้งที่ 5 ฟังการเสวนาเรื่อง "มหานครการอ่านแห่งชาติ" วิทยากรโดยนายศานนท์ หวังสร้างบุญ (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินรายการโดยนายบารมี สมาธิปัญญา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ และยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติได้ในวันและเวลาดังกล่าว
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก "Kids Inspiration" ปีที่ 6 ครั้งที่ 5


สำนักหอสมุดแห่งชาติขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก "Kids Inspiration" ปีที่ 6 ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "แทนคำบอกรักด้วยการ์ดวันแม่" ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ และยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติได้ในวันและเวลาดังกล่าว
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 6 ครั้งที่ 4


วันที่ 13 ก.ค. 2566 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 6 ครั้งที่ 4 (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566) ในหัวข้อ เปิดเทอมสดใสกับพวงกุญแจสุดสวย ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยครู...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ทรงพระเจริญ 13 กรกฎาคม 2566 วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ


ทรงพระเจริญ 13 กรกฎาคม 2566  วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

การประกาศหน่วยงานที่เป็นองค์กรคุณธรรมและทำความดี ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566


ตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น และผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในสังกัดกรมศิลปากร โดยได้ประกาศให้ นางสาวงามเพ็ญ ยาวงษ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น นั้น สำนักหอสมุดแห่งชาติ จึงได้ประชุมพิจารณาเพื่อคัดเลือกหน่วยงานภายในสำนักหอสมุดแห่งชาติ ที่เป็นองค์กรคุณธรรมและทำความดี โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

การประกาศเชิดชูบุคลากรของสำนักหอสมุดแห่งชาติ ให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2565


ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งกรมศิลปากรดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ซึ่งได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละและอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ทางราชการและประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญเป็นเกียรติประวัติในการทำงาน โดยพิจารณาคัดเลือกให้เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ประกาศมาตรการการประหยัดพลังงานภายในสำนักหอสมุดแห่งชาติ


เนื่องด้วยปัจจุบันสำนักหอสมุดแห่งชาติ มีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมาก ส่งผลกระทบต่อเงินงบประมาณค่าสาธารณูปโภคที่สำนักหอสมุดแห่งชาติได้รับการจัดสรรจากกรมศิลปากร ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภคภายในสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงมีมาตรการประหยัดพลังงานภายในสำนักหอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ณ หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ


วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-15.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ณ หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ "รู้รักษ์ภาษาไทย ไปกับการอ่าน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปี 2566 โดยมีนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต้อนรับ และ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ รับฟังการอภิปรายและชมการแสดงเรื่อง "ฉุยฉายในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" วิทยากรโดย ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก ราชบัณฑิตสาขานาฎกรรมไทย และคณะโรจน์จรัสฤทธิ์ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องศรีอยุธยา...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก "Kids Inspiration" ปีที่ 6 ครั้งที่ 4


สำนักหอสมุดแห่งชาติขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก "Kids Inspiration" ปีที่ 6 ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "เปิดเทอมสดใส กับพวงกุญแจสุดสวย" ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ และยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติได้ในวันและเวลาดังกล่าว
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "โครงการพระราชดำริป่ารักน้ำ บริษัท ดอยคำฯ : สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 10"


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "โครงการพระราชดำริป่ารักน้ำ บริษัท ดอยคำฯ : สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 10" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2566 วิทยากรโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร


วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาจากสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุม 2203 ชั้น 2 อาคาร 2 
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ทรงพระเจริญ 4 กรกฎาคม 2566 วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


ทรงพระเจริญ 4 กรกฎาคม 2566  วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร  
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ประกาศปิดสนามหญ้าหน้าหอสมุดแห่งชาติบางส่วน เพื่อก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง (สถานีหอสมุดแห่งชาติ)


ประกาศ !! ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป จะทำการปิดสนามหญ้าหน้าหอสมุดแห่งชาติบางส่วน เพื่อก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง (สถานีหอสมุดแห่งชาติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีส่งมอบและเปิด "ห้องทวีปัญญา" ณ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา จ.สระแก้ว


วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวเนาวรัตนฺ์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมพิธีส่งมอบและเปิด "ห้องทวีปัญญา" ณ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรีและประธานมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา เป็นประธาน ในโอกาสนี้ นางสาวเนาวรัตนฺ์ ปัญญางาม...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันสุนทรภู่ และวันครบรอบ ๒๓๗ ปี ชาตกาล สุนทรภู่ กวีเอกของโลก


๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๖ วันสุนทรภู่ และวันครบรอบ ๒๓๗ ปี ชาตกาล สุนทรภู่ กวีเอกของโลก องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประกาศให้สุนทรภู่เป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้านวรรณกรรม
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Pages