หน้าหลัก

กิจกรรม "Kids Inspiration" ปีที่ 5 ครั้งที่ 2


วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง "น้ำอบ น้ำปรุง คลายร้อน ต้อนรับวันสงกรานต์" โดยการถ่ายทอดผ่าน Facebook, YouTube ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ กิจกรรมประกอบด้วยการสอนทำน้ำอบ น้ำปรุง ปลอดสารพิษ จากดอกไม้หอมนานาชนิด สมุนไพรและเครื่องเทศน์ไทย ได้แก่ แป้งร่ำ กำยาน ชะลูด จันทน์เทศ เทียนอบ ซึ่งน้ำอบ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ฟังการเสวนาเรื่อง "80 พรรษาพระพันปีหลวง ศรีศิลป์มรดกวัฒนธรรม" วิทยากรโดย ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ (มีการถ่ายทอดสดผ่าน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์การบริการพิเศษ ISSN ISBN และการจดแจ้งการพิมพ์ ประจำปี 2565


วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์การบริการพิเศษ ISSN ISBN และการจดแจ้งการพิมพ์ ประจำปี 2565 โดยมีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ได้รับเกียรติจากนางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2


โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดลำปาง นครสวรรค์และอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2565 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2  เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน ณ วัดม่อนปรางค์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (งานต่อเนื่อง...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 5 ครั้งที่ 2


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแห่งการเรียนรู้ NLT Edutainment ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 การเสวนาเรื่อง "ประชุมคำนำ คำอธิบายหนังสือของหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร" วิทยากรโดยนางสาวรัชนี ทรัพย์วิจิตร (ข้าราชการบำนาญ) และบรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ โถงกลาง ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านดนตรี ครั้งที่ 1 การบรรยาย เรื่อง "โนรา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยสู่มรดกโลก"


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านดนตรี ครั้งที่ 1 การบรรยาย เรื่อง "โนรา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยสู่มรดกโลก" โดยมีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงานกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง ภาควิชาศิลปการการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีรับมอบหนังสือจากเอกอัคราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย โดยเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย (Ms. Suchitra Durai) และคณะ เข้ามอบหนังสือให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาววาสนา งามดวงใจ) เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 2203 และห้องหนังสือนานาชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดโครงการ "Kids Inspiration" ปีที่ 5 ครั้งที่ 1


สำนักหอสมุดแห่งชาติขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน รับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก "Kids Inspiration" ปีที่ 5 ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "น้ำอบ น้ำปรุงคลายร้อนต้อนรับสงกรานต์" ผ่าน Facebook Live และ YouTube Live ของหอสมุดแห่งชาติ ในวันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกได้รับบริจาคเอกสารโบราณจาก คุณจรรยา กันทะวงศ์


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทย จาก คุณจรรยา กันทะวงศ์ จำนวน 1 รายการ โดยมี นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จะดำเนินการดูแลรักษา อนุรักษ์ ลงทะเบียน จัดเก็บตามหลักวิชาการ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 การบรรยายหัวข้อ "ห้องสมุดกับการก้าวผ่านจาก New Normal สู่ Next Normal" โดยมีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน วิทยากรบรรยาย ได้แก่ นายเสกสันต์ พันธุ์บุญมี หัวหน้างานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 การอภิปรายและการแสดงละครเบิกโรง เรื่อง พระคเณศร์เสียงา บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก และคณะโรจน์จรัสฤทธิ์...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 5 ครั้งที่ 2


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแห่งการเรียนรู้ NLT Edutainment ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในหัวข้อการเสวนาเรื่อง "ประชุมคำนำ: คำอธิบายหนังสือของหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร" วิทยากรโดย นางสาวรัชนี ทรัพย์วิจิตร และบรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติ ณ โถงกลางชั้น1 อาคาร1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ และสามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง Facebook Live และ YouTube Live...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 16 กุมภาพันธ์ 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องในวันมาฆบูชา ขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1


ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 การอภิปรายและการแสดงละครเบิกโรง เรื่อง "พระคเณศร์เสียงา" โดย ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก และคณะโรจน์จรัสฤทธิ์ ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 13.10 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถรับชมได้ทาง Facebook Live ของ หอสมุดแห่งชาติ เท่านั้น
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กรมศิลปากร ขอเชิญตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชม/ผู้เข้าใช้บริการฯ


กรมศิลปากร ขอเชิญตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชม / ผู้เข้าใช้บริการข้อมูลทางวิชาการ / ความรู้ทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของกรมศิลปากร ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้กรมศิลปากร ได้นำไปพัฒนาสื่อ หรือเพิ่มเติมเนื้อหาบนแหล่งข้อมูลทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ต่อไป สามารถตอบแบบประเมินผ่านการสแกน QR-Code ด้านล่าง หรือคลิกลิงค์ https://bit.ly/3gFSpo8
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณจาก รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน จาก รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ จำนวน 1,214 รายการ โดยมี นางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ คัมภีร์ใบลานส่วนใหญ่บันทึกด้วยอักษรขอม ภาษาบาลีและภาษาไทย ทั้งนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญชมนิทรรศการ เรื่อง "เยี่ยมเยือนเมืองสยามย้อนเวลาไปกับหนังสือหายาก"


ขอเชิญชมนิทรรศการหนังสือหายากของหอสมุดแห่งชาติ เรื่อง "เยี่ยมเยือนเมืองสยามย้อนเวลาไปกับหนังสือหายาก" นิทรรศการที่จัดขึ้นจะนำเสนอและตัวอย่างหนังสือหายากประเภทต่าง ๆ ของหอสมุดแห่งชาติ จัดแสดงหนังสือหายากที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงนำเสนอแนวคิดและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ต่อยอดหนังสือหายากผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 การบรรยายหัวข้อ "ห้องสมุดกับการก้าวผ่านจาก New Normal สู่ Next Normal" ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 15.00 น. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/Swmkf51sQA3pdobV9 (ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีเปิดนิทรรศการหนังสือหายากของหอสมุดแห่งชาติ เรื่อง “เยี่ยมเยือนเมืองสยาม ย้อนเวลาไปกับหนังสือหายาก”


วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการหนังสือหายากของหอสมุดแห่งชาติ เรื่อง “เยี่ยมเยือนเมืองสยาม ย้อนเวลาไปกับหนังสือหายาก” ณ ห้องวชิรญาณ 2 - 3 อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-31 มกราคม 2565  เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนจารึก ได้เรียนเชิญนางสาวยุวเรศ วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน  โดยมีนางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

หน้า