รายงานสรุปยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามหมวดหมู่

เช่น 14/07/2024
เช่น 14/07/2024
หมวดหมู่ จำนวนยืม
หนังสือหายาก 68
องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ 19
หนังสือกรมศิลปากร 7
National E-Library 4
หนังสือพิมพ์เก่า 2
วารสารเก่า 2
เอกสารโบราณ 1
NLT We Care 1
104