รายงานสรุปยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามหมวดหมู่

เช่น 03/10/2023
เช่น 03/10/2023
หมวดหมู่ จำนวนยืม
หนังสือหายาก 9
เอกสารโบราณ 5
หนังสือพิมพ์เก่า 4
หนังสือกรมศิลปากร 2
National E-Library 1
องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ 1
หนังสือท้องถิ่น 1
23