หมวดหมู่จำนวนยืม
หนังสือหายาก145
หนังสือกรมศิลปากร43
หนังสือพิมพ์เก่า24
องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ23
National E-Library10
เอกสารโบราณ6
วารสารเก่า6
NLT We Care2