โครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ปี 61

โครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ปี 61

วันที่ 26 มิ.ย.61 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ ชูโชติ (อธิบดีกรมศิลปากร) เป็นประธานเปิดการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561ฃ

ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ การจัดงานต่อเนื่องมาทุกปีเพื่อสดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่รัตนกวีเอกของไทย

ให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่าภาษาไทย วรรณกรรมไทย ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกิดการอ่านวรรณคดีไทยเพิ่มมากขึ้น

ในปี 2561นี้ จัดเป็นรายการเล่นสักวาประกอบการแสดงนาฏศิลป์ บรรเลง และขับร้องดนตรีไทย เรื่อง "พระอภัยมณี ตอน เข้าเมืองลังกา"

โดยวิทยากรจากสโมสรสยามวรรณศิลป์และสถาบันกวีนิพนธ์ไทย ได้แก่ ม.ร.ว.หญิงอรฉัตร ซองทอง อ.นิภา ทองถาวร อ.ยุทธ โตอดิเทพย์

อ.สายพร แจ่มขำ อ.จักริน สร้อยสูงเนิน และอ.ประยอม ซองทอง มาอภิปรายและบอกบทสักวาประกอบการแสดงนาฏศิลป์

ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ศิลปินนักแสดง นักร้อง นักดนตรีไทย จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร