แดชบอร์ด รายงานประจำเดือน

รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด 5 อันดับแรก

รายงานสมาชิกที่ยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มากที่สุด 5 อันดับ

รายงานสรุปยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามหมวด