ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการระดับหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รุ่น 2 ปี 62 ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ

ระดับหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รุ่น 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวน 86 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ปี 62 ครั้งที่ 2 (สรุปผลการดำเนินงาน)

วันที่ 8มิถุนายน พ.ศ.2562สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

และสำนักศิลปากรที่ 5ปราจีนบุรี ดำเนินงานโครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

วันที่ 6มิถุนายน 2562  เวลา 13.30-16.30น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณ

ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2562ครั้งที่ 1​การอภิปราย

และขับร้องเพลงไทยสากล เพลงรักจากพระราชนิพนธ์ ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เรื่อง การเชื่อมโยงความรู้อาเซียน...มิติห้องสมุด


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 จ.ระยอง

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2562 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ดำเนินงานโครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2562) สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการสำรวจเอกสารโบราณ

ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม ตำบลคลองตาคต


รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

หน้า