โครงการจิตรกรน้อย ประจำปี 2565 ณ หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติโดยหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมจิตรกรน้อย ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2565 ในหัวข้อ "เติมลวดลายระบายกรอบ"  โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ นางสาววาสนา งามดวงใจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความกรุณาจาก ผศ.นภพงศ์ กู้แร่ และนายอติวิชญ์ เอี่ยมสินธร จากวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ ห้องอ่านชั้น 1 หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ มีผู้เข้าร่วมอบรม จากโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา และโรงเรียนศึกษาพัฒนา จำนวน 50 คน