กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์

กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์

วันที่ 3 ก.ค. 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณ จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ภายใต้โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ 2561 

โดยมี นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และนายทีปวัจน์ ศรีวัชรวิชญ์

ผู้อำนวยการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกเป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการกิจกรรมเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นวัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม)

ซึ่งมีความเป็นมายาวนาน เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก รัก หวงแหน และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเอกสารโบราณมรดกวัฒนธรรมทางด้านอักษร-ภาษา

ซึ่งแสดงถึงความมั่นคงของชาตินับได้ว่าเป็นการสืบทอดองค์ความรู้ทางด้านเอกสารโบราณให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและคงอยู่อย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่นสืบไป

และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักเรียน ครู อาจารย์ กรรมการวัด และประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 111 รูป/คน