ชื่นชมบุคลากรและหน่วยงาน ที่มีคุณธรรม ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ที่ได้รับการโหวตจากบุคลากรภายในสำนักหอสมุดแห่งชาติ รอบที่ 1 ประจำปี 2567

ชื่นชมบุคลากรและหน่วยงาน ที่มีคุณธรรม ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ที่ได้รับการโหวตจากบุคลากรภายในสำนักหอสมุดแห่งชาติ รอบที่ 1 ประจำปี 2567
 
บุคลากรจำนวน 7 ราย ดังนี้ 
 
1. นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ
2. นางสาวบุบผา ชูชาติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ
3. นางสาววนัสสุดา ดิษยบุตร ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
4. นางอัจฉรา จารุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
5. นายจุง ดิบประโคน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก
6. นายรัตนากร ศรีรอด ตำแหน่ง บรรณารักษ์
7. นายสินธ์ชัย กล่อมเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
องค์กร ที่ได้ผลโหวตมากที่สุด ได้แก่ 
 
1.กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ
2.กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก
3.กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 
โดยมี นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รอบที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 2203 อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ