กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ครั้งที่ 2

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2567 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ครั้งที่ 2 การบรรยายเรื่อง "กนิษฐาธิราชนิพนธ์: ยลรัตนะในพระราชนิพนธ์ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" วิทยากรโดย รศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ ประกอบไปด้วย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติด้วย