โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 จังหวัดอุดรธานี และนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14-23 มีนาคม 2567

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ มีผู้ไปปฏิบัติงานตามโครงการจำนวน 6 ราย ดังนี้

1. นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ)

2. นายสันติ วงศ์จรูญลักษณ์ นักภาษาโบราณชำนาญการ

3. นายจามีกร ชูทรัพย์ นักภาษาโบราณชำนาญการ

4. นายนรวิชญ์ มีชัย นักภาษาโบราณ

5. นางสาวกุลริศา รัชตะวุฒิ นักภาษาโบราณ (หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ จังหวัดนครราชสีมา)

6. นายธน ซึมไพศาล พนักงานขับรถยนต์

คณะทำงานเข้าไปปฏิบัติงาน จำนวน 2 พื้นที่ ดังนี้

1. วัดป่าดงหนองตาล (โนนตูมสราราม) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้รับความเมตตาจากพระอธิการพิศนุ สนฺตมโน เจ้าอาวาส อนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงาน และมอบหมายให้พระมานะ อชฺชริโย และนายรัฐสิทธิ์ ชุมแสง คอยอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงาน

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ชัชพิสิฐ ปาชะนี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กรุณาช่วยอ่านชื่อคัมภีร์ใบลานภาษาเขมร

ผลการดำเนินการลงทะเบียนและจัดเก็บเอกสารโบราณ ประเภทคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน อักษรไทยน้อย และอักษรธรรมล้านนา ภาษาไทย บาลี และเขมร

อ่านและลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- คัมภีร์ใบลาน เส้นจาร ขนาดยาว จำนวน 573 รายการ จัดกลุ่มลงทะเบียนได้ 66 เลขที่ จัดมัดได้ 35 มัด

- จารึกฐานพระพุทธรูป จำนวน 3 รายการ

อ่านชื่อเรื่องแล้ว รอการลงทะเบียน

- คัมภีร์ใบลาน เส้นจาร ขนาดสั้น จำนวน 350 รายการ

รออ่านชื่อเรื่องและทำทะเบียน

- คัมภีร์ใบลาน จำนวน 200 รายการ

- หนังสือสมุดไทย จำนวน 10 รายการ

- จารึกฐานพระพุทธรูป จำนวน 16 รายการ

2. วัดบึง (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติงานสำรวจและจัดเก็บเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน (ต่อเนื่องครั้งที่ 6) โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าอาวาส อนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงานภายในวัด และมอบหมายให้นายไพฑูรย์ คงจันทร์ ไวยาวัจกร เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงาน

และขอขอบพระคุณ นางสาวอิสรีย์ นวกุลย์ชัย ผู้มีจิตศรัทธาภาคประชาชน เป็นผู้สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปี 2563 และคณะได้บริจาคผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน และไม้ประกับ เพื่อการอนุรักษ์เอกสารโบราณ ให้วัดบึง (พระอารามหลวง) จังหวัดนครราชสีมา

ผลการดำเนินงาน

- จัดเก็บคัมภีร์ใบลาน เส้นจาร แตกผูก จำนวน 18 ห่อ

การดำเนินการสำเร็จลงได้ด้วยดี จึงขอขอบพระคุณและขอบคุณทุกท่านที่ได้เมตตาและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี โดยเฉพาะพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบึง จังหวัดนครราชสีมา พระอธิการพิศนุ สนฺตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าดงหนองตาล จังหวัดอุดรธานี ท่านอธิบดีกรมศิลปากร ท่านผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้บริหารตามสายงาน หวังว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ ในโอกาสต่อไป