สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกเปิดอบรมตามหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.)

วันที่ 18-19 มีนาคม 2567 สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้เปิดอบรมตามหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามกับกรมศิลปากรเพื่อเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์จัดเก็บคัมภีร์ใบลานวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม โดยมีวิทยากรท่านผู้เชี่ยวชาญ นางสาวเอมอร เชาวน์สวน นายธนากร ธีรรุจิขจรเดช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายมนัสชัย สว่างรัตน์ นิติกรชำนาญการ และนายวัฒนา พึ่งชื่น นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ บรรยายถวาย/ให้ความรู้แก่พระและอาสาสมัครรวม 7 รูป/คน ณ วัดราชประดิษฐฯ ทั้งนี้ได้รับความกรุณาจากพระวชิรธรรมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐฯอำนวยความสะดวกตลอดการอบรม 2 วัน อันเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์ กรมศิลปากร และภาคส่วนประชาชน เพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญาของบรรพชนต่อไป