Mr. Lee Sanghoon (Counseller) จากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย พร้อมผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 14.30-15.30 น. Mr. Lee Sanghoon (Counseller) จากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย พร้อมผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติเพื่อสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เกาหลี โดยมีนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมทั้งทีมผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมต้อนรับ