ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวเนาวรัตน์  ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง National Library of Thailand: To ensure equitable and inclusive access to library resources and services ในงานสัมมนานานาชาติสำหรับบรรณารักษ์ (International Seminar for Librarians) จัดโดย IFLA Section: Library Services to People with Special Needs สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ณ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย โดยมีวิทยากรจากประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเยอรมนี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ร่วมบรรยายให้ความรู้หัวข้อ Accessibility and inclusive of libraries ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารห้องสมุด บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ