คณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรจากกลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 9 คน เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการห้องหนังสือหายาก และกลุ่มงานผลิตโสตทัศนวัสดุ ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายการคัดเลือกหนังสือหายากของหอสมุดแห่งชาติ การบริหารจัดการตัวเล่มและไฟล์ข้อมูล กฎหมายลิขสิทธิ์ การจ้างงานสแกน และระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลของหนังสือหายาก โดยมีนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ ให้การต้อนรับและนำชม