โครงการอบรมผู้ช่วยบรรณารักษ์ และซ่อมแซมบำรุงหนังสือ ประจำปี 2567 ณ ห้องสมุดเรือนจำจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับเรือนจำจังหวัดนนทบุรีดำเนิน โครงการอบรมผู้ช่วยบรรณารักษ์ และซ่อมแซมบำรุงหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องสมุดเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ในโอกาสนี้นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ มอบหนังสือเพื่อนำไปจัดให้บริการในห้องสมุดเรือนจำ มีนายกลยุทธ พานาสันต์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้รับมอบ
 
สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ช่วยบรรณารักษ์ห้องสมุดเรือนจำและผู้ต้องขังที่สนใจ มีความรู้ทักษะด้านบรรณารักษ์ ทักษะในการ ซ่อมแซมบำรุงหนังสือ อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันในเรือนจำ นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับบุคลากรห้องสมุดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางกรมราชทัณฑ์กำหนด โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติอนุเคราะห์วิทยากรฝึกอบรมแก่ผู้ต้องขัง จำนวน 30 ชั่วโมง แบ่งเป็นหลักสูตรผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 18 ชั่วโมง และหลักสูตรซ่อมแซมบำรุงหนังสือ จำนวน 12 ชั่วโมง มีผู้ต้องขังเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น 31 คน