สสส. ขอประชาสัมพันธ์วารสาร "การสร้างเสริมสุขภาพไทย" และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย (Thai Health Promotion Journal) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่
บทความวิชาการด้านการสร้างการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีกำหนดการตีพิมพ์วารสาร ปีละ 4 ฉบับ ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ทั้งนี้ สสส. จึงขอเชิญชวนอ่านวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2566) ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดได้ที่ https://shorturl.at/drwLT
 
และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทยฉบับต่อไป
โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์  https://thpjournal.thaihealth.or.th/
หรือสอบถามรายละเอียดทางอีเมล THPJ@thaihealth.or.th