กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 การอภิปรายและการแสดง เรื่อง “ฉุยฉายในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมีนางสาวเอมอร เชาวน์สวน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาโบราณ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธาน

การอภิปรายและการแสดงดังกล่าว ได้รับความกรุณาจากดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก ราชบัณฑิต สาขานาฎกรรมไทย และคณะโรจน์จรัสฤทธิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตท่ารำ มีข้าราชการกรมศิลปากร นักเรียน นักศึกษา รวมถึง ประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติอีกด้วย