สำนักหอสมุดแห่งชาติเข้าร่วมการสัมมนาโครงการความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ นางสาวเอมอร เชาวน์สวน นักภาษาโบราณเชี่ยวชาญ และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ รวม 10 คน เข้าร่วมการสัมมนาโครงการความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขง เรื่อง “Building Networks on Preservation and Conservation of Literary Heritages among Lancang-Mekong Area, especially Rare Materials in Libraries” จัดโดย Department of Historical Research and National Library, Ministry of Religious Affairs and Culture, The Republic of the Union of Myanmar โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากสมาชิกพหุภาคีประเทศริมฝั่งแม่น้ำล้านช้างและแม่น้ำโขง จำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ จีน กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสงวนรักษาและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทั้งเอกสารโบราณและหนังสือหายากระหว่างเครือข่ายห้องสมุดของประเทศในพื้นที่ล้านช้าง-แม่โขง ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting