กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมีอาจารย์เทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาตะวันออก นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ และนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปตามประเพณีไทย และให้พรแก่คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยและเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณหน้าห้องวชิรญาณ ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ